Onze School

Onze school is een openbare school voor Funderend Onderwijs voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. De openbare grondslag houdt in, dat wij open staan voor alle geloofsovertuigingen. Vanzelfsprekend zullen wij in onze lessen aandacht geven aan de visie van andersdenkenden.

Wij gaan er van uit dat respect en eerbied voor gebruiken van alle bevolkingsgroepen in onze multiculturele waarden zijn die in het mens-zijn van de kinderen alleen maar verrijkend kunnen werken.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen in 8 aaneengesloten jaren onze school kunnen doorlopen. Tijdens deze periode zullen wij samen met kinderen en ouders de basis leggen, teneinde met goed gevolg een vorm van Voortgezet Onderwijs te kunnen kiezen en volgen.

Ons onderwijsprogramma is zo opgezet, dat voortdurend wordt getracht ervoor te zorgen dat de leerlingen een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Voortdurend wordt erover gewaakt dat dit leer- en ontwikkelingsproces is afgestemd en zich oriënteert op de ontwikkeling van de kinderen.

Het Funderend Onderwijs biedt aan alle kinderen het basiscurriculum aan.

Het basiscurriculum gaat uit van acht educatiegebieden die uit één of meer vakgebieden kunnen bestaan.

De acht educatiegebieden zijn:

  • Taal, Geletterdheid en Communicatie
  • Rekenen/Wiskunde
  • Mens en Maatschappij
  • Mens, Natuur en Technologie
  • Cultureel en Artistieke vorming
  • Gezonde levensstijl en Bewegingsonderwijs
  • Sociale en Emotionele vorming
  • Algemene Mensvorming

Management team

De schoolleiding bestaat uit twee personen en geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Zij zijn aangesteld door het bestuur.

Zij zijn het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten betreffende dagelijkse zorgen en organisatie.

Adjunct-directeur (Cyclus I)
Mw. R. Devid
walbeeckfo1@dos-scholen.com

Directeur (Cyclus II)
Mw. R. Sanches-Koffie
walbeeckfo2@dos-scholen.com

Naam en adres

Johan van Walbeeckschool

Fransche Bloemweg z/n
Tel.: +599 9 737 57 77
Kantoor Mw. R. Devid

Jasmijnweg 23
Tel.: +599 9 737 59 58
Kantoor Mw. R. Sanches – Koffie

Het gebouw

De school bestaat uit drie gebouwen die door middel van een muur, met hek, van elkaar zijn gescheiden.

Leerlingen en onderwijsuren

De school telt ongeveer 416 leerlingen.

De schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 12.30 uur.

Het schoolbestuur

Het bevoegd gezag van onze school berust bij de Dienst Openbare Scholen (D.O.S.).
Mw. J. King is de functionaris van o.a. de Johan van Walbeeckschool.

Ondersteunende instanties en instellingen

S.G.E. Sentro pa Guia Edukashonal

De school onderhoudt goed contact met S.G.E.

Leerlingen die leer- en/of gedragsproblemen vertonen kunnen daar psychologisch en didactisch onderzocht en begeleid worden.

Deze instelling geeft ook training en workshops aan de leerkrachten ter ondersteuning van hun werk.

Skuchami

Skuchami is gespecialiseerd in ambulante hulp op het gebied van geestelijke gezondheid. Het orgaan dat belast is met hulpverlening aan kinderen en jongeren, geeft speciale hulp aan kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, die emotionele, gedrags- of psychiatrische problemen hebben.

De hulp is ook gericht op ouders en andere opvoeders (inclusief professionelen) die problemen hebben met het opvoeden van betreffende kinderen en jongeren.

Departamentu pa Salu Hubenil

Deze instantie  bekijkt of uw kind zich lichamelijk goed ontwikkeld.
De leerlingen krijgen via de school de benodigde inentingen en bepaalde fysieke onderzoeken worden ook verricht door een schoolarts.

Tandheelkundige zorg

Als leerlingen de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt kunnen ze gebruik maken van een tandheelkundig programma die door de BZV (Bureau Ziektekosten Voorzieningen) wordt aangeboden.

Voor meer informatie kunnen de ouders contact met BZV opnemen.

S.A.E. Servisio Asuntunan Edukashonal

De officiele instantie voor wat betreft leerplicht.

Sedreko

Deze instantie verzorgt activiteiten op gebied van sport.

Ook worden naschoolse sportactiviteiten georganiseerd.